blog

Real Estate në Shqipëri

Ekonomia shqiptare ka kaluar në faza të ndryshme gjatë dekadave të fundit, ndërsa kaloi nga një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu. Sektorët e ndërtimit dhe tregu i banesave dhanë një kontribut të madh në rritjen ekonomike gjatë kësaj periudhe.